Statystyki

  • Odwiedziło nas: 148595
  • Do końca roku: 254 dni
  • Do wakacji: 65 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

PROJEKT: „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów”

Projekt o nazwie „Nowoczesna szkoła w Gminie Lelów” realizowany jest w Zespole Szkolno Przedszkolnym w Lelowie na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-RPSL.11.01.04-24-009E/15-00. Oś Priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego

Działanie 11.1 Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego,

Poddziałanie 11.1.4 Poprawa efektywności kształcenia ogólnego

 

Czas realizacji projektu – październik 2016 – marzec 2018 

Cele projektu – podniesienie wiedzy i umiejętności uczniów, wyrównanie szans edukacyjnych oraz zmniejszenie dysproporcji w osiągnięciach uczniów w porównaniu do najlepszych w skali regionu. Doskonalenie kwalifikacji i kompetencji zawodowych nauczycieli.

W ramach projektu zostaną zakupione pomoce dydaktyczne oraz sprzęt TIK (laptopy z oprogramowaniem, drukarka, odtwarzacz CD), przeprowadzone szkolenia nauczycieli doskonalące kwalifikacje i kompetencje zawodowe a także zajęcia dydaktyczno-wyrównawcze skierowane do uczniów słabszych mających problemy z opanowaniem wiedzy, jak i dla uczniów szczególnie uzdolnionych, niemających możliwości rozwijania swoich umiejętności prywatnie.

Wsparcie, które otrzymają uczniowie umożliwią rozwój kompetencji kluczowych i uzdolnień, a także wyrównają dysproporcje edukacyjne, rozwiną zainteresowania uczniów w zakresie nowych technologii. Uczniowie będą realizować atrakcyjne zajęcia z wykorzystaniem sprzętu komputerowego. A rodzice uczniów, którzy uczestniczą w projekcie będą zadowoleni z poprawy wyników osiągniętych przez swoje dzieci w procesie kształcenia. Szkoła objęta projektem zostanie doposażona w sprzęt komputerowy, który będzie służył uczniom w trakcie zajęć projektowych, a po jego zakończeniu nadal będzie wykorzystywany do zajęć. Natomiast warsztaty i szkolenia dla nauczycieli przyczynią się do podniesienia wiedzy nauczyciela, podniosą kwalifikacje, a tym samym podniosą jakość i wartość prowadzonych zajęć.