Statystyki

  • Odwiedziło nas: 148608
  • Do końca roku: 254 dni
  • Do wakacji: 65 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

PROJEKT: Motywacja, Edukacja, Przyszłość

W naszym gimnazjum w terminie od 9 marca 2016 r.  do 28 marca 2018 r. realizowany był projekt "Motywacja, edukacja, przyszłość".

Projekt jest realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Śląskiego na lata 2014-2020, Oś priorytetowa XI. Wzmocnienie potencjału edukacyjnego, Działanie 11.1. Ograniczenie przedwczesnego kończenia nauki szkolnej oraz zapewnienie równego dostępu do dobrej jakości edukacji elementarnej, kształcenia podstawowego i średniego, Poddziałanie 11.1.4. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego. Celem głównym jest podniesienie jakości kształcenia, wzrost wiedzy i umiejętności dla 86 uczniów Gimnazjum w Lelowie w tym 42 dziewczynek i 44 chłopców poprzez przeprowadzenie dodatkowych zajęć pozalekcyjnych (wyrównujących, rozwijających, doradztwa zawodowego, przedsiębiorczości oraz zajęć dla uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi).