Statystyki

  • Odwiedziło nas: 148629
  • Do końca roku: 254 dni
  • Do wakacji: 65 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

Podsumowanie projektu Comenius

 

 

Dwa lata temu nasza szkoła rozpoczęła realizację dwustronnego projektu pt. „Tolerancja – nasz wspólny cel”. Koordynatorem projektu trwającego 2 lata (od 01.08.2013 r. do 31.07. 2015 r.) było nasze gimnazjum, a partnerem szkoła Maria-Ward-Gymnasium Altötting w Niemczech. Językiem komunikacji był język niemiecki.

Założyliśmy, że celami projektu będą:

  • kształtowanie wśród młodzieży postawy otwartości, szacunku i akceptacji wobec naszych zachodnich sąsiadów, innych narodowości, innych kultur, osób niepełnosprawnych oraz ludzi starszych – czyli nauka tolerancji poprzez wzajemne poznawanie się;
  • doskonalenie znajomości języka angielskiego, niemieckiego i polskiego oraz umiejętności posługiwania się technikami komunikacyjno-informacyjnymi;
  • rozwijanie kreatywności uczniów, ich umiejętności interpersonalnych oraz pracy w grupach, także dwujęzycznych;
  • nawiązywanie międzynarodowych przyjaźni.

 

1.09.2013 r. przystąpiliśmy do pracy, która wyglądała następująco:

 

Wrzesień 2013 – w każdej klasie na godzinie wychowawczej odbyły się warsztaty na temat: Brak wiedzy podstawą nietolerancji, których celem było zapoznanie uczniów z pojęciem tolerancji, uświadomienie uczniom konsekwencji jej braku oraz kształtowanie postaw akceptacji i poszanowania praw innych.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele zostali poinformowani o rozpoczęciu międzynarodowej współpracy w naszej szkole podczas uroczystej inauguracji projektu w dn. 26.09.2013 r. w trakcie obchodów Europejskiego Dnia Języków. Zostały przedstawione cele i założenia projektu oraz harmonogram działań na poszczególne miesiące. Uczniowie zaprezentowali scenki W autobusie, Na boisku, W szkole i W parku ukazujące różne postawy życiowe oraz postępowanie nastolatków i dorosłych. Widzowie – uczniowie poszczególnych klas – analizując scenki wskazali na właściwe i niewłaściwe zachowania odchodząc od utartych stereotypów. Rodzice zostali poinformowani o rozpoczęciu realizacji projektu podczas zebrania ogólnego. Na holu szkolnym powstała specjalna tablica, na której zostały znalazły się  informacje o projekcie. Na tablicy tej były umieszczane regulaminy konkursów, artykuły prasowe i inne wiadomości związane z realizacją projektu.

Ustalono kryteria wyboru uczniów do wymiany młodzieży, z którymi został zapoznany Samorząd Uczniowski.

 

Październik 2013przeprowadzono badanie ankietowe wśród uczniów i nauczycieli dotyczące tolerancji. Na podstawie jego wyników nasunęło się stwierdzenie, że musimy popracować nad postawami wobec inności, mniejszości narodowych i wyznaniowych.

Społeczność lokalna została poinformowana o rozpoczęciu realizacji projektu dzięki stworzeniu zakładki na stronie internetowej gimnazjum poświęconej naszemu projektowi, utworzenie grupy facebookowej dotyczącej projektu oraz przekazaniu informacji o projekcie do Urzędu Gminy w Lelowie i umieszczeniu jej na stronie internetowej urzędu.

Została wyłoniona grupa 23 uczniów klas pierwszych i drugich, chętna do udziału w wymianie młodzieży.

Ogłoszono także konkurs na logo projektu.

Uczniowie przystąpili do opracowania I. części słowniczka polsko-niemiecko-angielskiego dotyczącego życia codziennego i szkoły.

 

Listopad 2013 – uczniowie i nauczyciele zaczęli się poznawać poprzez wzajemną wymianę listów-charakterystyk (Steckbriefe) oraz wymianę prezentacji multimedialnych dotyczących szkół partnerskich, zajęć pozalekcyjnych, samorządów uczniowskich itp.

Klasa III a wykonała kalendarze adwentowe. Jeden z nich otrzymała szkoła partnerska, zawierał on sentencje dotyczące tolerancji w języku angielskim i niemieckim. Od naszej szkoły partnerskiej otrzymaliśmy kalendarz adwentowy, który przedstawiał różne miejsca – zabytki miasta partnerskiego Altötting. Umieszczony został na holu szkolnym.

Został ogłoszony konkurs na wykonanie kartek świątecznych na Boże Narodzenie z życzeniami w języku niemieckim lub angielskim z przeznaczeniem dla uczniów szkoły partnerskiej.

Rozpoczęto pracę nad sztuką pt. „Mały Książę” na podstawie książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego.

Po konsultacji i omówieniu ze szkołą partnerską wszystkich propozycji uczniowskich symbolu graficznego naszego projektu zostało opracowane wspólne logo będące „mieszaniną” kilku projektów. Logo miało zastosowanie dla celów promocyjnych projektu Comenius oraz było umieszczane na wszystkich materiałach promocyjnych, reklamowych i informacyjnych.

 

Grudzień 2013 – realizując założenie naszego projektu Oni są wśród nas – czy jesteśmy wrażliwi na potrzeby osób niepełnosprawnych został wystawiany spektakl pt. „Mały Książę”, przygotowany przez grupę uczniów z klasy II a i II b pod kierunkiem pani Renaty Wawer i pani pedagog Marty Lubaś, w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Jana Brzechwy w Bogumiłku (skrót SOSW, 3.12.2013 r.) oraz w Domu Pomocy Społecznej (skrót DPS, 11.12.2013 r.) w Lelowie. Niepełnosprawnym dzieciom i młodzieży z ośrodka nasi uczniowie przekazali kalendarz adwentowy, własnoręcznie wykonane aniołki oraz przybory szkolne z charytatywnej zbiórki zorganizowanej w naszej szkole, a następnie bawili się z nowymi koleżankami i kolegami, tańczyli i rozmawiali. Mieszkańcy DPS-u także otrzymali kalendarz adwentowy i zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez uczniów. Nasza młodzież poznała panujące tu warunki mieszkalne i funkcjonowanie całego domu. Spektakl obejrzeli także rodzice podczas ogólnego zebrania (12.12.2013 r.), na którym zostali poinformowani o celach i założeniach projektu Comenius oraz o dotychczasowych działaniach projektowych.

Do szkoły partnerskiej zostały wysłane kartki świąteczne z życzeniami na Boże Narodzenie, wykonane przez uczniów na konkurs. Od szkoły partnerskiej otrzymaliśmy kartki świąteczne dla uczniów zespołu Comenius a także kartki wykonane przez młodszych uczniów z klasy VI, które mieliśmy przekazać uczniom ze szkoły podstawowej, co też uczyniliśmy.

23 uczniów zespołu Comenius wymieniło e-maile na temat tradycji bożonarodzeniowych w swoim regionie/w Polsce ze swoimi niemieckimi partnerkami i partnerami. Uczennice z kl. II b – Kinga Sosnowska i Kinga Woch wykonały prezentację multimedialną o tradycjach bożonarodzeniowych w Polsce w języku angielskim. Od szkoły partnerskiej otrzymaliśmy prezentację o tradycjach świątecznych w Bawarii.

Powstał kącik Comeniusa, w którym została wykonana wystawa materiałów podarowanych przez szkołę partnerską. Zawierała ona m.in. gazety i czasopisma, umowy szkolne pomiędzy Fundacją im. Mary Ward a dyrektorem szkoły i uczniem, Roczniki 2012/2013 Gimnazjum im Mary Ward w Altötting – zbiór informacji i zdjęć dotyczących szkoły i wydarzeń szkolnych w danym roku, broszury reklamowe o mieście Altötting.

W kąciku Comeniusa znalazły się również listy-charakterystyki (Steckbriefe) wraz ze zdjęciami uczniów ze szkoły partnerskiej, którzy odwiedzili nas we wrześniu 2014 r.

 

Styczeń 2014 – odbył się koncert pod hasłem Music Makes Tolerance w wykonaniu sześcioosobowego zespołu uczniów z kl. II b pod kierunkiem pani Jolanty Randak. Uczniowie zaprezentowali najpierw rodzicom na zebraniu ogólnym w dn. 16.01.2014 r. a dzień później na forum szkoły trzy piosenki w języku angielskim nawiązujące tematycznie do motywu przewodniego projektu: pojęcia tolerancji, wzajemnego zrozumienia i pokoju. W trakcie koncertu była wyświetlana prezentacja multimedialna zawierająca myśli sławnych ludzi dotyczące tolerancji w języku angielskim i polskim.

W tym samym dniu zespół uczniowski z kl. II a pod opieką nauczyciela biologii – pana Janusza Kowalika – przedstawił na forum szkoły prezentację multimedialną pt. Jaką rolę pełnią ludzie starsi w społeczeństwie? Prezentacja przybliżyła nam m.in. charakterystyczne cechy wieku średniego i starości, wydolność fizyczną i umysłową, problemy i choroby ludzi starszych a także zwróciła naszą uwagę na to, iż pokolenie ludzi starszych to skarbnica uniwersalnych wartości oraz życiowej mądrości. Możemy nauczyć się od nich patriotyzmu, pracowitości, hartu ducha, odpowiedzialności, cierpliwości, wiary i szacunku. Powinniśmy jednak pamiętać o tym, jak ważny jest nasz życzliwy stosunek do ludzi w podeszłym wieku, którzy nierzadko potrzebują pomocy i wsparcia.

Rozpoczęły się także prace nad albumem dotyczącym historii i kultury naszego regionu.    

 

Luty 2014 – trwały prace nad albumem pt. Historyczno-Kulturalne Dziedzictwo Lelowa.

11.02.2014 r. odwiedziliśmy SOSW w Bogumiłku aby przedstawić przygotowane przez nas jasełka bożonarodzeniowe, złożyć życzenia noworoczne dzieciom, młodzieży z niepełnosprawnościami intelektualnymi i przybliżyć naszym uczniom realne zachowania tolerancyjne wobec takich osób podczas rozmów i wspólnych zabaw integracyjnych.        

Na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lelowie został opublikowany artykuł o naszych dotychczasowych działaniach w ramach projektu pt. Przełamywanie stereotypów – Program Comenius w lelowskim Gimnazjum (21.02.2014 r.). Informacja o projekcie pt. W gimnazjum przełamują stereotypy ukazała się w Lelowskim Biuletynie w nr 1 (luty 2014 r.).

Odbyła się ewaluacja dotychczasowych działań związanych z realizacją projektu za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród większości uczniów, nauczycieli i rodziców.

W kąciku Comeniusa powstała wystawa zdjęć przedstawiająca realizację działań projektowych od 1.09.2013 r. do końca lutego 2014 r.   

 

Marzec 2014 – nasze gimnazjum gościło dwóch nauczycieli ze szkoły partnerskiej Maria-Ward-Gymnasium Altötting, którzy złożyli nam wizytę roboczą. Podczas spotkania zostały omówione programy wymiany młodzieży – spotkanie w Altötting i w Lelowie, sposoby dokumentowania działań projektowych oraz przeprowadzenia ewaluacji. Goście zostali oprowadzeni po budynku szkoły a następnie zwiedzili Lelów: rynek, kościół p.w. Św. Marcina, ohel cadyka Dawida Bidermana i synagogę. Niemieccy nauczycieli byli także z wizytą u Wójta Gminy Lelów – pana Jacka Lupy, podczas której prowadzono rozmowy na temat współpracy obu szkół partnerskich i nawiązania kontaktu z zespołem folklorystycznym z Altötting. Na zakończenie pobytu goście odwiedzili Częstochowę, zwiedzili Jasną Górę oraz ruiny zamku w Olsztynie.

Nasza młodzież spotkała się z Klubem Seniora w Gminnej Bibliotece Publicznej w Lelowie i zaprezentowała sztukę „Mały Książę” (18.03.2014 r.).

Dnia 21.03.2014 r. obchodziliśmy I DZIEŃ NIEMIECKI, podczas którego uczniowie obejrzeli wspomniany spektakl „Mały Książę”. Następnie został przedstawiony projekt pt. Niemcy – nasz sąsiad, co o nim wiemy? Zespół uczniowski z kl. II a pod kierunkiem pani Doroty Sękali przedstawił wstępne informacje o Niemczech, kraj związkowy Bawarię i jego stolicę Monachium, stereotypy o naszych zachodnich sąsiadach oraz miasto Altötting z szkołą partnerską Maria-Ward-Gymnasium. Potem poszczególne klasy zaprezentowały następujące zagadnienia: święta, system szkolnictwa, sport i muzykę w Niemczech. Na zakończenie dnia odbył się Konkurs Piosenki Niemieckiej i Quiz Wiedzy o Niemczech.

 

Kwiecień 2014 – był czasem wzmożonej pracy uczniów i nauczycieli nad realizacją zadań projektowych. Został ukończony i wydany album Historyczno-Kulturalne Dziedzictwo Lelowa w języku polskim, angielskim i niemieckim. Pracowało nad nim 12 uczniów z kl. II a pod kierunkiem pań Ewy Kłopot i Agnieszki Kowalik. Album zawierał zdjęcia i opisy dotyczące wydarzeń historycznych i kulturalnych regionu oraz zabytków gminy Lelów. Służył nam jako materiał promocyjno-reklamowy naszej gminy i naszego projektu.

Kolejną publikacją był przewodnik językowy Language Guide, wykonany dzięki współpracy uczniów obu szkół. Został opublikowany w wersji papierowej i elektronicznej. Zawierał słownictwo w językach polskim, niemieckim i angielskim podzielone na następujące działy: powitania, pożegnania, zwroty grzecznościowe, przedstawianie się, zainteresowania, rodzina, szkoła, jedzenie i picie, zdrowie, czynności codzienne, przydatne zwroty, dni tygodnia - miesiące, wygląd zewnętrzny - cechy charakteru, środki transportu, podróże i zwiedzanie, polska kuchnia, święta, niemiecka kuchnia. Każdy polski i niemiecki uczestnik wymiany otrzymał egzemplarz słowniczka i mógł z niego korzystać podczas wymian.

Przed Świętami Wielkanocnymi polscy i niemieccy uczniowie zespołu Comenius wymienili e-kartki lub maile z życzeniami świątecznymi.  

 

Koniec kwietnia - maj 2014 – odbyła się pierwsza wymiana młodzieży w Altötting, Bawaria. Grupa 23 uczniów pod opieką 4 nauczycielek, pań Doroty Sękali, Elżbiety Węgrzyniak, Jolanty Randak i Ewy Kłopot, spędziła 10 dni (od 27.04. do 07.05.2014 r.) w Niemczech. Podczas wymiany nasi uczniowie  poznali życie rodzinne swoich niemieckich koleżanek i kolegów z Maria-Ward-Gymnasium Altötting, nauczyli się tańca ludowego popularnego w Górnej Bawarii – Sternpolka – oraz piosenki niemieckiej, wspólnie ze swoimi niemieckimi partnerami uczestniczyli w warsztatach artystycznych i sportowych oraz lekcjach. Ponadto złożyli wizytę burmistrzowi, panu Herbertowi Hofauerowi, który przybliżył im historię miasta pielgrzymkowego Altötting. Dzięki pobytowi w Niemczech uczniowie poznali „na żywo” kulturę naszego zachodniego sąsiada, przełamali barierę językową doskonaląc umiejętność porozumiewania się w języku niemieckim i angielskim oraz pozyskali wiele cennych informacji historycznych i krajoznawczych uczestnicząc w wycieczkach do Monachium, Berchtesgaden, Obersalzberg, Burghausen, na wyspy Herrenchiemsee i Fraueninsel. Wspólne działania projektowe w szkole oraz spędzanie wolnego czasu wraz z nastolatkami niemieckimi dostarczyły lelowskim gimnazjalistom wiele radości, nowych doświadczeń i wspomnień na całe życie.

Po powrocie z wymiany uczniowskiej zostało przeprowadzone badanie ankietowe wśród wszystkich uczestników wymiany, tj. 23 uczniów i 4 nauczycielek. Ankietowani byli także rodzice wspomnianych uczniów. Z analizy ankiet wynikało, że wszyscy byli zadowoleni z udziału w wymianie, realizowany program spełnił oczekiwania respondentów, uczniowie udoskonalili umiejętność porozumiewania się w języku angielskim i niemieckim, poznali inną narodowość, kulturę i tradycje niemieckie oraz nawiązali przyjaźnie z niemieckimi nastolatkami.

W kąciku Comeniusa została przygotowana wystawa zdjęć przedstawiających wydarzenia z naszego pobytu w Niemczech a także zrealizowane działania projektowe w Lelowie w II półroczu 2014 r.

Częstochowski Biuletyn Oświatowy opublikował w nr 2/2014 artykuł na tematy naszej wizyty w Niemczech wraz ze wspomnieniami uczniów z tego wyjazdu pt. Lelowscy gimnazjaliści w Altötting.           

 

Czerwiec 2014 – z okazji Międzynarodowego Dnia Dziecka zaprosiliśmy do naszego gimnazjum (3.06.2014 r.) młodzież ze SOSW w Bogumiłku aby spędzić z nimi trochę czasu podczas rywalizacji sportowych. Na hali sportowej przy naszym gimnazjum odbył się turniej piłki nożnej, w którym uczestniczyły 3 mieszane zespoły składające się z wychowanków ośrodka i gimnazjalistów z klasy II b. Potem wszystkie drużyny zmierzyły się w wyścigach rzędów. Wzbudziły one wiele emocji i dostarczyły wszystkim uczestnikom radości. Po sportowej walce nastąpiło wręczenie dyplomów oraz upominków dla uczestników imprezy. Nie obyło się również bez słodkiego poczęstunku, który dodatkowo zintegrował obydwie grupy młodzieży. Rozstawaliśmy się z naszymi gośćmi z żalem, mając nadzieję, że jeszcze kiedyś będziemy mogli wspólnie spędzić czas.

W Gazecie Myszkowskiej ukazał się artykuł o naszej wymianie pt. Z Lelowa do Bawarii, czyli gimnazjaliści na tropie tolerancji (27.06.2014 r.) opisujący nasz pobyt w Altötting.

W kąciku Comeniusa powstała wystawa plakatów, wykonanych przez uczniów polskich i niemieckich na warsztatach artystycznych podczas wymiany w Altötting. Uczniowie podzieleni na 12 grup dwujęzycznych rozłożyli motyw zdjęcia historycznego klęknięcia na kolana byłego kanclerza RFN Willy'ego Brandta przed Pomnikiem Bohaterów Getta w Warszawie (w roku 1970 podczas jego wizyty w Polsce) i nadali mu kształt z własnej perspektywy.

Na specjalnych tablicach na holu szkolnym został umieszczony także nasz album Historyczno-Kulturalne Dziedzictwo Lelowa, aby każdy uczeń mógł się z nim zapoznać.

 

Lipiec 2014 – w Lelowskim Biuletynie w nr 2 (lipiec 2014 r.) ukazała się informacja na temat wizyty naszych gimnazjalistów w Altötting. 

Dokonaliśmy ewaluacji pracy nad projektem po II półroczu roku szkolnego 2013/2014 wśród nauczycieli i uczniów klas pierwszych oraz drugich. Klasa III a nie brała udziału w wymianie i uczestniczyła tylko w 2 działaniach projektowych, dlatego nie była ankietowana.

Podsumowaliśmy pierwszy rok partnerstwa na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce dotyczącej projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel”.

 

Wrzesień 2014 – rozpoczęliśmy przygotowaniami do wizyty uczniów niemieckich z Maria-Ward-Gymnasium Altötting w naszej szkole. W kąciku Comeniusa została przygotowana wystawa pt. Lelów i okolice w obiektywie, aby uczniowie i nauczyciele ze szkoły partnerskiej mogli zapoznać się z najbardziej interesującymi zakątkami naszej gminy. Wymiana miała miejsce w dniach 17. – 27.09.2014 r., uczestniczyło w niej 22 uczniów i 5 nauczycieli. Podczas dziesięciu dni gospodarze i goście doskonalili umiejętność posługiwania się językiem niemieckim i angielskim, który był konieczny do codziennego porozumiewania się, wymiany myśli, pogłębiania znajomości i przyjaźni. Pobyt służył do poznania warunków życia oraz kultury polskich rodzin. Uczniowie polscy oraz ich niemieccy partnerzy nauczyli się polskiego tańca narodowego – poloneza, wspólnie śpiewali polskie piosenki, opracowali kodeks tolerancji, uczestniczyli w warsztatach ze sztuki i sportu oraz dyskotekach szkolnych. Obejrzeli także przygotowany przez uczniów kl. III a spektakl pt. „Mały Książę” na podstawie książki Antoine’a de Saint-Exupéry’ego, który ukazał im, jak ważną rolę w życiu człowieka pełni przyjaźń, miłość i zrozumienie drugiej osoby. Uczniowie niemieccy wraz z nauczycielami spotkali się z Wójtem Gminy Lelów, panem Jackiem Lupą. Wójt przybliżył im historię Lelowa, odpowiedział na stawiane pytania oraz zrobił sobie z nimi pamiątkowe zdjęcie. Uczestnicy wymiany polsko-niemieckiej zwiedzili: Kraków, Częstochowę, Oświęcim, Wieliczkę, Jurę Krakowsko – Częstochowską i oczywiście Lelów. Ważnym punktem wymiany był Polsko-Niemiecki Dzień Przyjaźni. Podczas tego wieczoru przy wspólnym stole spotkali się goście z Niemiec z przedstawicielami władz gminy, nauczycielami, uczniami, rodzicami, przyjaciółmi szkoły: nauczycielami i wychowankami SOSW w Bogumiłku, mieszkańcami DPS-u w Lelowie, Zespołem Folklorystycznym Ziemi Lelowskiej. Te dziesięć dni na pewno wpisało się we wspomnienia naszej młodzieży na całe życie. Wycieczki, wymiana myśli, dokumentacja fotograficzna będzie zawsze przypominała o radosnych wspólnie spędzonych chwilach z niemieckimi przyjaciółmi. Łzy podczas rozstania świadczyły niewątpliwie o wspaniałych doznaniach, przeżyciach i o tym, że uczestnicy wymiany z Polski i Niemiec czuli się ze sobą bardzo dobrze. Mamy nadzieję, że zawarte przyjaźnie przetrwają jak najdłużej, a może nawet doprowadzą do kolejnych spotkań za kilka lat.

Po wymianie w kąciku Comeniusa znalazły się plakaty ze współczesnymi strojami ludowymi, które zaprojektowali uczestnicy wymiany w parach polsko-niemieckich podczas warsztatów artystycznych.  

 

Październik 2014 – zaczęliśmy przygotowywać prospekt dla młodzieży reklamujący walory i najciekawsze miejsca Gminy Lelów.

Dokonaliśmy ewaluacji przebiegu wymiany w Lelowie za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród uczniów i rodziców goszczących młodzież z Niemiec oraz wśród nauczycieli. Ogólnie, zarówno uczniowie, ich rodzice, jak i nauczyciele, byli zadowoleni z przebiegu wymiany a wspólne działania, warsztaty oraz wycieczki przyczyniły się do integracji uczestników wymiany, zwiększyły ich motywację do nauki języków obcych i otwartość w stosunku do innych ludzi.

Formą ewaluacji były dzienniczki wymiany uczniów, niektóre z nich zostały opublikowane na stronie internetowej naszego gimnazjum.      

- w Gazecie Częstochowskiej (23-29.10.2014 r.) oraz w Częstochowskim Biuletynie Oświatowym w nr 4/2014 (wraz ze wspomnieniami uczniów) pt. Gimnazjum w Lelowie gościło przyjaciół z Bawarii,

- w Gazecie Myszkowskiej (24.10.2014 r.) pt. Lelowianie gościli przyjaciół z Bawarii,

- w Dzienniku Zachodnim (24.10.2014 r.) pt. Lelowscy gimnazjaliści gościli uczniów z Niemiec.

Artykuł o wymianie został także opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lelowie (9.10.2014 r.).

 

Listopad 2014 – grupa uczniów z kl. III b wykonała szopkę bożonarodzeniową, którą wraz z życzeniami świątecznymi od naszej szkolnej społeczności przesłaliśmy do szkoły partnerskiej Maria-Ward-Gymnasium Altötting. Od naszych niemieckich koleżanek i kolegów również otrzymaliśmy szopkę. Została ona umieszczona na holu szkolnym w kąciku Comeniusa.

 

Grudzień 2014 – uczestniczyliśmy w mikołajkowym spotkaniumłodzieżą ze SOSW w Bogumiłku (9.12.2014 r.). Podarowaliśmy wychowankom ośrodka szopkę bożonarodzeniową wraz z życzeniami świątecznymi, przedstawiciele klas pierwszych zaprezentowali przedstawienie o tematyce bożonarodzeniowej a harcerki z klasy II a i I a zaśpiewały kilka pastorałek i kolęd. Po akademii i spotkaniu ze św. Mikołajem uczestniczyliśmy we wspólnej zabawie z dziećmi i młodzieżą ośrodka, która przebiegała w miłej atmosferze.

Na zebraniu ogólnym z rodzicami w dn. 11.12.2014 r. koordynator projektu przypomniała rodzicom uczniów klas drugich i trzecich oraz zapoznała rodziców uczniów klas pierwszych z celami i założeniami projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel” realizowanego w naszym gimnazjum od zeszłego roku szkolnego, zapoznała rodziców z dotychczasowymi działaniami i produktami projektu (od 1.08.2013r. do 10.12.2014 r.), przedstawiła film z wymiany młodzieży – spotkanie w Lelowie w dniach 17.09. – 27.09.2014 r. – przygotowany przez Dominika Sowińskiego z kl. III a pod kierunkiem pani Elżbiety Węgrzyniak oraz omówiła wyniki ewaluacji dotyczącej wizyty nastolatków z Niemiec przeprowadzonej wśród uczniów i rodziców goszczących.  

Uczniowie obu szkół wymienili e-kartki świąteczne z życzeniami bożonarodzeniowymi.

Zostały ukończone prace nad prospektem dla młodzieży reklamującym walory Gminy Lelów oraz jej najciekawsze miejsca. Prospekt został wykonany przez grupę projektową z klasy II a pod kierunkiem pani Oli Kępskiej w 3 wersjach językowych, po polsku, angielsku i niemiecku. Nosił tytuł Gmina Lelów – atrakcją dla nastolatków i zawierał następujące działy: Imprezy, Zabytki, Gminny Ośrodek Kultury, Restauracje, Biblioteka, Agroturystyka oraz Obiekty i atrakcje sportowe. Opracowanie to zostało przesłane do szkoły partnerskiej i służyło nam jako materiał promujący program Comenius, nasz projekt, szkołę i gminę Lelów.

W dodatku do Dziennika Zachodniego „Junior Media” został opublikowany artykuł pt. Precz uprzedzenia i stereotypy! Udowodniliśmy, że między nami mogą nawiązać się przyjaźnie na temat naszego projektu i wizyty uczniów niemieckich w Lelowie.

 

Styczeń 2015 – przystąpiliśmy do II etapu realizacji założenia projektu Jaką rolę pełnią ludzie starsi w społeczeństwie?, w ramach którego grupa projektowa z kl. II b pod opieką pani pedagog Marty Lubaś wystawiła w Przedszkolu w Lelowie (26.01.2015 r.) przedstawienie kukiełkowe pt. Brat i siostra – bajka o pomaganiu innym i szacunku dla starszych. Bajkę obejrzeli także uczniowie klas I-III Szkoły Podstawowej w Lelowie w dn. 28.01.2015 r. Puenta bajki mówiąca o tym, że dobro, które dajemy innym, wraca do nas pomnożone, pozostaje w pamięci widzów dając im do przemyślenia swoje zachowanie wobec słabszych, chorych, starszych.

 

Marzec 2015 – kontynuowaliśmy założenia projektu Jaką rolę pełnią ludzie starsi w społeczeństwie? I odwiedziliśmy SOSW w Bogumiłku (9.03.2015 r.) oraz zaprezentowali nasze przedstawienie kukiełkowe, które zostało przyjęte przez uczniów ośrodka z ogromnym entuzjazmem i radością. Zwiedziliśmy także placówkę i zobaczyli, jak tutaj uczą się dzieci i młodzież, a także poznaliśmy stosowane metody pracy i różne terapie. Podczas wizyty złożyliśmy wszystkim zebranym życzenia na zbliżające się Święta Wielkanocne i podarowali zająca, którego wykonali uczniowie klas trzecich metodą origami modułowego. Spotkanie to było okazją do bliższego poznania się i uzmysłowienia sobie, że tak naprawdę niewiele nas dzieli, a bardzo dużo łączy. W kolejnym dniu odwiedziliśmy wraz z przedstawieniem kukiełkowym DPS w Lelowie. Licznie zgromadzeni mieszkańcy domu z radością obejrzeli występ gimnazjalistów. Następnie z dużą przyjemnością obejrzeliśmy, jakie piękne prace artystyczne wykonują mieszkańcy domu w czasie terapii zajęciowej. Na ręce Pani Dyrektor złożyliśmy życzenia wielkanocne i przekazaliśmy drobny upominek.

Dnia 18.03.2015 r. wysłaliśmy własnoręcznie wykonane kartki wielkanocne z życzeniami w języku niemieckim lub angielskim do uczniów z naszej szkoły partnerskiej Maria-Ward-Gymnasium Altötting w Bawarii, którzy uczestniczyli w wymianie. Każdy polski uczestnik wymiany wykonał kartkę i napisał życzenia do swojej niemieckiej koleżanki lub kolegi.

W marcu obchodziliśmy II DZIEŃ NIEMIECKI (23.03.2015 r.), podczas którego został zaprezentowany projekt edukacyjny pt. Niemcy – poznajmy naszego sąsiada. Głównym celem projektu było poznanie zachodniego sąsiada, rozpowszechnienie wiedzy o nim oraz utrwalenie i poszerzenie słownictwa niemieckiego dotyczącego przedstawianych zagadnień, do czego używaliśmy różnych zmysłów. Zespół projektowy w składzie: Monika Nocuń – lider, Magdalena Pytlarz, Karolina Bereszka, Katarzyna Michalska i Klaudia Księżnik z klasy II b pod kierunkiem pani Doroty Sękali, przedstawił informacje o Niemczech dotyczące następujących zagadnień – ustrój polityczny, język niemiecki, regiony geograficzne, przedsiębiorstwa i znane marki, ekologia oraz tradycyjna kuchnia bawarska.

Następnie odbyły się: prezentacja i degustacja specjałów kuchni bawarskiej przygotowanych przez poszczególne klasy, Konkurs „Znani Niemcy”, Konkurs Piosenki Niemieckiej oraz Quiz Wiedzy o Niemczech. Obchody dnia uświetnił Wójt Gminy Lelów – pan Krzysztof Molenda i Przewodniczący Rady Gminy Lelów – pan Władysław Jaworski.

 

Kwiecień 2015 – to miesiąc pracy nad quizem wiedzy. Zespół projektowy z kl. II a opracował quiz HOW MUCH DO YOU KNOW ABOUT POLAND? w języku angielskim dla uczniów ze szkoły partnerskiej pod kierunkiem pani Jolanty Randak. Quiz Wiedzy o Polsce zawierał 30 pytań zamkniętych podzielonych na 3 grupy tematyczne: Polska, Święta i tradycje, Lelów i okolice. Pytania dotyczyły wiedzy o kulturze, tradycjach, historii i geografii Polski.

Zaś uczniowie zespołu Comenius sprawdzili swoją wiedzę na temat Niemiec rozwiązując quiz wiedzy o Niemczech przygotowany przez szkołę partnerską Maria-Ward-Gymnasium Altötting (28.04.2015 r.) Quiz – Germany został zredagowany w języku angielskim i zawierał 30 pytań zamkniętych podzielonych na 3 grupy tematyczne: Altötting i okolice, Bawaria oraz Niemcy. Pytania dotyczyły wiedzy o kulturze, tradycjach, historii i geografii Niemiec. Największą ilość punktów – 24 – otrzymała Ola Bieda z kl. II b.

 

W maju 2015 r. – 50 gimnazjalistów pojechało na wycieczkę do Łodzi pod hasłem Śladami Tolerancji Wielokulturowej (22.05.2015 r.) w nagrodę za zaangażowanie w II Dzień Niemiecki. Śladami tej wielokulturowości młodzież zwiedziła m.in. Cmentarz Żydowski, Cerkiew Św. Aleksandra Newskiego, Centralne Muzeum Włókiennictwa oraz Muzeum Fabryki opisujące dzieje łódzkiego fabrykanta Izraela Poznańskiego. Podczas zwiedzania młodzież zobaczyła i dowiedziała się, że dzięki wielonarodowościowej społeczności i wkładowi tak wielu kultur, prosta osada rolnicza stała się znaczącym centrum przemysłu włókienniczego – industrialną metropolią. Łódź końca XIX wieku i początków wieku XX była miastem praktycznie wolnym od ksenofobii, miastem tolerancji, miastem różnych kultur, różnych narodów, które obok siebie żyły.

 

Czerwiec 2015 – zorganizowaliśmy spotkanie dla społeczności lokalnej w celu podsumowania naszego projektu. Uroczystość odbyła się 17.06.2015 r. w Gminnym Ośrodku Kultury w Lelowie. Wśród gości byli m.in. Wójt Gminy Lelów pan Krzysztof Molenda, Dyrektor Gimnazjum w Lelowie p. Marek Ćwiek, Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Lelowie p. Ewa Molenda, nauczyciele, uczniowie, rodzice i inni zaproszeni goście. Uroczystość poprowadziła młodzież pod kierunkiem pań polonistek Agnieszki Kowalik i Renaty Wawer. Oprawę muzyczną imprezy stanowiły niemieckie piosenki w wykonaniu lelowskich gimnazjalistek.

Podsumowanie było okazją do zestawienia działań, które towarzyszyły młodzieży w realizacji projektu. Priorytetowy cel - szeroko rozumiana tolerancja - był realizowany w  różnych  formach, od kształtowania postawy poszanowania i otwartości na wszelką odmienność, poprzez łamanie stereotypów, po akceptację innych ludzi, borykających się z problemami starości, niepełnosprawności i odmienności rasowej, religijnej czy politycznej.  

Za wszystkimi celami podążały liczne działania uczestników projektu, czyli uczniów obu szkół, wielu nauczycieli, rodziców goszczących polskich i niemieckich nastolatków oraz instytucji lokalnych. Zostały one przedstawione przez szkolnego koordynatora projektu panią Dorotę Sękalę. 

Pod koniec miesiąca dokonaliśmy ewaluacji projektu za pomocą ankiet przeprowadzonych wśród większości uczniów, nauczycieli i rodziców uczniów, którzy uczestniczyli w wymianie. Z analizy ankiet wynika, że uczniowie wynieśli z projektu wiele korzyści i zdobyli wiele umiejętności, z których najważniejsze to wzbogacenie wiedzy o ludziach, historii, geografii, tradycjach i kulturze Niemiec (69% wszystkich uczniów), stanie się bardziej otwartym w stosunku do innych ludzi i innych kultur (52% wszystkich uczniów) a także wzbogacenie zasobu słownictwa z języka angielskiego, niemieckiego i polskiego (40% ankietowanych) i poprawa znajomości języków obcych wg 53% ankietowanych. Również 40% uczniów nabrało większej chęci do nauki języków obcych. Dzięki projektowi zmniejszyły się u 92 uczniów (81%) uprzedzenia w stosunku do naszych zachodnich sąsiadów i stali się oni bardziej otwarci, empatyczni w stosunku do innych ludzi, szczególnie osób społecznie dyskryminowanych. Uczniowie uczestniczący w wymianie w Altötting nawiązali przyjaźnie z rówieśnikami ze szkoły partnerskiej (20 uczniów na 22), 15 z nich zamierza po zakończeniu projektu utrzymywać kontakt ze swoją partnerką/partnerem z wymiany a 21 chętnie wzięłoby udział w innych projekcie międzynarodowym, jeśli będzie realizowany w naszej szkole. Większość uczniów pozytywnie oceniła projekt przyznając noty 4, 5 i 6 i była zadowolona ze swoich działań w jego ramach.

Wszyscy nauczyciele byli zaangażowani w większym bądź mniejszym stopniu w realizację projektu, wielu nauczycieli uzyskało korzyści zawodowe i osobiste dzięki udziałowi w projekcie a także zostało  zmotywowanych do podnoszenia swoich umiejętności językowych.   

Zdaniem rodziców projekt wspierał ideę tolerancji a informacje o nim były odpowiednio rozpowszechnione. Wszyscy rodzice są zadowoleni z udziału dzieci w projekcie, z ich wkładu w projekt a także ze związanych z nim wydarzeń. Wyrazili oni szereg pozytywnych opinii na temat realizacji projektu.

Artykuł dotyczący uroczystości podsumowania projektu został opublikowany na stronie internetowej Urzędu Gminy w Lelowie dn. 29.06.2015 r.

 

W lipcu 2015 r. – zostały także opublikowane artykuły na temat uroczystego podsumowania naszego projektu w Częstochowskim Tygodniku Regionalnym „7 dni” (9.07.2015 r.) pt. Śladami tolerancji w Lelowie, w Gazecie Częstochowskiej (9-22.07.2015 r.) pt. Międzynarodowy projekt oraz w Gazecie Myszkowskiej (24.07.2015 r.) pt. Dwuletnia szkoła tolerancji.

Podsumowaliśmy dwuletnią współpracę w ramach partnerstwa na stronie internetowej naszej szkoły w zakładce dotyczącej projektu „Tolerancja – nasz wspólny cel”.    

    

Podsumowując: Co dało nam uczestnictwo w programie COMENIUS?

Praca nad projektem międzynarodowym wymagała ogromnego nakładu pracy i zaangażowania uczniów i nauczycieli, częściowo także rodziców goszczących niemieckich nastolatków. Przyniosła ona jednak sporo korzyści, dla których warto było poświęcić swój czas. Poprzez listowne i bezpośrednie kontakty z rówieśnikami z innego kraju uczniowie (jak również nauczyciele) nie tylko doskonalili swoje kompetencje językowe, ale też nawiązali ciekawe znajomości a nawet trwałe przyjaźnie. Mieli okazję poznać kulturę i styl życia w kraju partnerskim, wymienili poglądy, stali się bardziej otwarci i tolerancyjni, przełamywali bariery i obalali narodowe stereotypy i uprzedzenia, nie tylko w stosunku do zachodniego sąsiada, lecz także we własnym środowisku wobec osób niepełnosprawnych czy starszych. Poprzez korzystanie z najnowszych metod komunikacji i ciągłą pracę z komputerem osoby zaangażowane w projekt rozwinęły swoje umiejętności w dziedzinie technologii komunikacyjno-informacyjnej. Nauczyciele wzbogacili swój warsztat pracy poprzez wymianę doświadczeń i obserwację lekcji w szkole niemieckiej.

Nasza pierwsza przygoda z Comeniusem dobiegła końca a bogatsi o nowe umiejętności, przyjaźnie i doświadczenia jesteśmy dumni z tego, czego dokonaliśmy przez te dwa lata dokładając swoją cegiełkę w budowanie lepszej pokojowej Europy.