Statystyki

  • Odwiedziło nas: 130516
  • Do końca roku: 299 dni
  • Do wakacji: 110 dni

Kontakt

Zespół Szkolno Przedszkolny w Lelowie

Szkoła Podstawowa w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

 Przedszkole w Lelowie

ul. Szczekocińska 41
42-235 Lelów
tel. +48 34 355 00 81

e-mail: splelow@poczta.onet.pl

SCENARIUSZ WARSZTATÓW NA ZAJĘCIACH Z WYCHOWAWCĄ na temat: Brak wiedzy podstawą nietolerancji

Cel ogólny: Kształtowanie u uczniów postaw akceptacji i tolerancji oraz poszanowania praw innych.

Cele operacyjne:

Uczeń powinien:

  • · rozumieć pojęcie tolerancji i potrafić je zdefiniować,
  • · uświadomić sobie znaczenie tolerancji i konsekwencje jej braku,
  • · być wrażliwym na odmienność innych postaw,
  • · unikać nietolerancyjnych zachowań,
  • · rozbudzić twórcze myślenie,
  • · efektywnie współpracować w grupie
  • · ćwiczyć umiejętność prowadzenia kulturalnej dyskusji

Metody pracy:

praca w grupach, dyskusje, „burza mózgów”

 

Czas trwania zajęć: 45 min.

 

1. Powitanie i przedstawienie tematu lekcji.

Zastanówmy się nad wyjaśnieniem słowa tolerancja. Może pomoże Wam w tym utwór muzyczny Stanisława Soyki o wymownym tytule - "Tolerancja”?

Nauczyciel proponuje wysłuchanie utworu (każdy uczeń otrzymuje tekst piosenki) i zastanawia się, jakie stanowisko wobec tolerancji zajął artysta.

 

Dlaczego nie mówimy, o tym, co nas boli otwarcie

Budowa ściany wokół siebie  - marna sztuka

Wrażliwe słowo, czuły dotyk wystarczy

Czasami tego pragnę, tego szukam

Na miły Bóg, życie nie po to tylko jest żeby brać

Życie nie po to, by bezczynnie trwać

I aby żyć siebie samego trzeba dać

Problemy moje, twoje, nasze, boje, polityka

A przecież każdy włos jak nasze lata policzony

Kto jest bez winy niechaj pierwszy rzuci kamień, niech rzuci

Daleko raj, gdy na człowieka się zamyka

Na miły Bóg ….

 

2. Burza mózgów.

Co oznacza słowo tolerancja? Zapisywanie słów (wypowiedzi) uczniów na tablicy (np. akceptacja, odmienność, postawa, inność, religia itp.). Wspólne ustalenie znaczenia słowa tolerancja.

Tolerancja - wyrozumiałość, otwartość dla odmienności drugiego człowieka. Sprawdzenie definicji w słowniku (np. słowniku współczesnego języka polskiego).

Tolerancja - postawa lub zachowanie zakładające poszanowanie poglądów, uczuć, przekonań odmiennych od własnych.

 

3. Poszukiwanie cech człowieka tolerancyjnego

Uczniowie metodą burzy mózgów podają cechy człowieka tolerancyjnego,

a jeden uczeń zapisuje je na dużym arkuszu papieru lub tablicy.

 

4. Miniwykład  nauczyciela, w którym podsumowuje problem tolerancji z wyjaśnieniem pojęć: stereotyp, uprzedzenie, rasizm, godność. Wspomina, iż z nietolerancją – tak naprawdę -  spotkać się może każdy człowiek, bez względu na wiek, kolor skóry, wyznawaną religię czy światopogląd – wystarczy, że dla kogoś wydaje się „inny”. Najczęściej jednak nietolerancja dotyczy ludzi chorych i słabszych.

 

5. Następnie nauczyciel prowokuje uczniów do dyskusji zadając pytania typu:

Na czym polega nietolerancja?

Które grupy ludzi są szczególnie narażone na nietolerancję?

Jak reagujesz na człowieka chorego psychicznie, kiedy spotkasz go na swojej drodze?

Czy boisz się ludzi chorych?

Czy czytałeś książkę lub oglądałeś film, gdzie bohaterem był człowiek chory psychicznie?

Czego należy oczekiwać od osób tolerancyjnych wobec ludzi chorych?

 

6. Nauczyciel dzieli uczniów na 4-5 osobowe zespoły, a każdy z nich ma spisać wnioski                                 z dyskusji w formie tabeli, którą otrzymał:

 

Postawy/zachowania pozytywne

Postawy/zachowania negatywne

zrozumienie dla choroby, kalectwa,

szacunek dla przekonań religijnych

……………………………………

……………………………………

……………………………………

……………………………………

 

głośne komentowanie „innych” zachowań,

szydzenie w towarzystwie

………………………………………….

………………………………………….

………………………………………….

…………………………………………

 

 

 

7. Drama: Nauczyciel proponuje, by uczniowie  w grupach zaimprowizowali dowolną scenkę                     z życia związaną z przejawami tolerancji i nietolerancji. Podpowiada, że scenki mają być krótkie                 i mogą przedstawiać zarówno to, czego sami byli świadkami bądź znają z książek lub oglądali                                   w mediach.

 

Podsumowanie zajęć, w którym nauczyciel dziękuje uczniom za aktywność czytając wiersz:

 

Jan Twardowski

Podziękowania

Dziękuję ci że nie jest wszystko tylko białe albo czarne

za to że krowy łaciate

bladożółta psia trawka

kijanki od spodu oliwkowozielone

dzięcioły pstre z czerwoną plamą pod ogonem

pstrągi szaroniebieskie

brunatnofioletowa wilcza jagoda

złoto co się godzi z każdym kolorem i nie przyjmuje cienia

policzki piegowate

dzioby nie tylko krótkie albo długie

przecież gile mają grube a dudki krzywe

za to

że niestałość spełnia swe zadanie

i ci co tak kochają że bronią błędów tylko my chcemy być wciąż albo-albo

i jesteśmy na złość stale w kratkę